Služby
Odporúčame

Liečba a indikácie v kúpeľoch Štrbské Pleso

Prírodné liečivé zdroje

Základnou liečebnou metódou je klimatoterapia. Jej základnou zložkou je pobyt pacientov na čerstvom vzduchu doplnený liečebnou rehabilitáciou.

Najdôležitejším prírodným liečivým faktorom kúpeľov na Štrbskom Plese je jeho terapeutický účinná vysokohorská klíma, podmienená geografickou polohou, nadmorskou výškou a chránenosťou pred západnými a severnými veternými prúdmi.

Čistý vzduch v horách

Vysokohorská poloha nad vrstvou prachovej a dymovej atmosféry a rozsiahle porasty ihličnatých lesov zabezpečujú tu neobyčajnú sviežosť a čistotu vzduchu, bez prachu, chemických a iných dráždivých látok a baktérií v ovzduší.

S čistotou vzduchu súvisí vysoká intenzita slnečného a ultrafialového žiarenia, ktoré pôsobí na celý organizmus človeka, podporuje tvorbu vitamínu D a ďalších dôležitých fermentov.

Teplota aj tlak na Štrbskom Plese vplýva aj na liečbu

Pomerne vyrovnaná priemerná ročná teplota vzduchu + 3,6 °C s dennou amplitúdou 7,25°C bez extrémnych výkyvov priaznivo ovplyvňuje termoreguláciu, často narušenú pri mnohých chorobách.

Liečebne významný je aj nižší parciálny tlak kyslíka, ktorý sa uplatňuje najmä pri regulácii dýchacích funkcií. Priemerný tlak vzduchu je 647,3 mm.

Priemerná vlhkosť vzduchu na Štrbskom Plese je 76%. Nižšia relatívna vlhkosť uľahčuje vykašlávanie hlienov z dýchacích ciest. Ročný priemer zrážok je 955 mm, snehová pokrývka dosahuje dva metre a trvá 6 mesiacov.

Popri temer absolútnej čistote vzduchu, dĺžke a intenzite slnečného a ultrafialového žiarenia treba z hľadiska liečby za významné počítať i niektoré ďalšie klimatické a meteorologické faktory, ktoré pozitívne vplývajú na ľudský organizmus. Je to napríklad vplyv atmosferickej elektriny a s ňou súvisiaca ionizácia vzduchu. mimoriadne úspechy pri liečbe pacientov s astmatickými chorobami sa v kúpeľoch na Štrbskom Plese dosahujú aj vďaka týmto osobitným stavom ovzdušia.

Pomery atmosferickej elektriny sú tu charakterizované malým počtom ťažkých iónov, pričom kladné ióny majú prevahu nad zápornými. Táto skutočnosť má priaznivý vplyv na určité vegetatívne funkcie a osviežuje organizmus.

Fyziologické účinky vysokohorskej klímy pôsobia stimulujúco na ľudský organizmus, pričom je dôležité, že tento vplyv je nenásilný a uplatňuje sa počas celého liečebného pobytu. Tak nastáva pozvoľné preladenie a otuženie organizmu, čo má veľký význam práve pri chronických chorobách dýchacích ciest.

Všetky priaznivé klimatické prvky uplatňujú svoj vplyv, znásobený ešte aj krásami horského okolia, prostredníctvom vegetatívneho nervového systému a endokrinného aparátu na celú telesnú sústavu. Pritom nastáva oživenie všetkých funkcií ľudského organizmu.

Indikácie v kúpeľoch Štrbské Pleso

  • Asthma bronchiale
  • Bronchitis chronica
  • Stavy po opakovaných zápaloch pľúc
  • Stavy po operáciách horných a dolných dýchacích ciest
  • Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest
  • Alergické nádchy
  • Chronické sinusitídy a sinobronchitídy
  • Dermorespiračný syndróm
  • Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi